To the Top

Solvenskapital, mn EUR, %
Variabel översikt
År
Obligatoriskt *
Definition
Obligatoriskt *
Arbetspensionsbolag
Obligatoriskt *

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 17

Definition

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Eget kapital (efter avdrag för föreslagen vinstutdelning) , Ackumulerade bokslutsdispositioner , Värderingsdifferens mellan tillgångarnas verkliga värde och bokförda värde i balansräkningen ,

Valda 0 Totalt 17

Arbetspensionsbolag

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Varma , Ilmarinen , Elo ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Fotnoter

Källa: Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter.
Decimalerna har avrundats.
1) I början av år 2013 trädde en lagändring om solvensregleringen för arbetspensionsanstalterna i kraft, enligt vilken verksamhetskapitalet, som fanns för placeringsrisker, och utjämningsbeloppet, som fanns för försäkringsrisker, slogs samman till ett solvenskapital.
2) Tillfälliga lättnader för åren 2008-2012 har beaktats.
3) Lagstiftningen har ändrats i början av år 2017. Solvensgraden för tidigare år uttryckta i enlighet med den nya lagstiftningen.