To the Top
 1. Antal

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: ArPL, FöPL, Pensionstagare, Personal (antal), (4)
  3. Arbetspensionsbolag: Varma, Ilmarinen, Elo, Pensions-Tapiola, ..., Sammanlagt (9)


 2. Totala driftskostnader, mn EUR, %

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: Kostnader för anskaffning av försäkringar, Omkostnader för försäkringarna, Lagstadgade avgifter, Övriga förvaltningskostnader, ..., Övriga kostnader, % (22)
  3. Arbetspensionsbolag: Varma, Ilmarinen, Elo, Pensions-Tapiola, ..., Sammanlagt (9)


 3. Inkomster, mn EUR, %

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: ArPL-premieinkomst, FöPL-premieinkomst, Överföringsavgifter och återförsäkring, Premieinkomst sammanlagt, ..., Kreditförluster (7)
  3. Arbetspensionsbolag: Varma, Ilmarinen, Elo, Pensions-Tapiola, ..., Sammanlagt (9)


 4. Utgift, mn EUR

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: Utbetalda ArPL pensioner, Utbetalda FöPL pensioner, Utbetalda pensioner sammanlagt, Kostnadsfördelning, ..., Ansvarsskuld (6)
  3. Arbetspensionsbolag: Varma, Ilmarinen, Elo, Pensions-Tapiola, ..., Sammanlagt (9)


 5. Fördelning av placeringarna (basfördelning enligt verkligt värde), mn EUR, %

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: Ränteplaceringar, Aktieplaceringar, Fastighetsplaceringar, Övriga placeringar, ..., Avkastningen på verkligt värde (10)
  3. Arbetspensionsbolag: Varma, Ilmarinen, Elo, Pensions-Tapiola, ..., Sammanlagt (9)


 6. Lönesumma/arbetsinkomstsumma, kundåterbäringar, mn EUR, %

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: ArPL-lönesumma, FöPL-arbetsinkomstsumma, Överföring till kundåterbäringar 1), % av ArPL-lönesumman, % av ArPL-premieinkomsten (5)
  3. Arbetspensionsbolag: Varma, Ilmarinen, Elo, Pensions-Tapiola, ..., Sammanlagt (9)


 7. Solvenskapital, mn EUR, %

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: Eget kapital (efter avdrag för föreslagen vinstutdelning), Ackumulerade bokslutsdispositioner, Värderingsdifferens mellan tillgångarnas verkliga värde och bokförda värde i balansräkningen, Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar, ..., Pensionstillgångar (17)
  3. Arbetspensionsbolag: Varma, Ilmarinen, Elo, Pensions-Tapiola, ..., Sammanlagt (9)


 8. Räkenskapårets resultat, mn EUR, %

  Ändrad senast: 2023-10-04

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Definition: Försäkringsrörelsens resultat, Placeringsverksamhetens resultat enligt verkligt värde, Omkostnadsrörelsens resultat, Övrigt resultat, ..., Sammanlagt, dvs. placeringsverksamhetens resultat, verkligt värde (10)
  3. Arbetspensionsbolag: Varma, Ilmarinen, Elo, Pensions-Tapiola, ..., Sammanlagt (9)